Graduate topics

List of graduating topics from 2012 to date

List of graduating topics from 2012 to date:

Project

Tên đồ án

51NK

Designing irrigation system for Quang Lang, Phu Xuyen, Ha Noi

Thiết kế hệ thống tưới Quang Lãng, Phú Xuyên, Hà Nội

Assessment of the capacity of Thac Qua drainage system by using SWMM model

Ứng dụng phần mềm SWMM đánh giá khả năng tiêu của hệ thống tiêu Thác Quả

Water resource assessment of Thu Le lake and design measures for protection and improvement its values

Đánh giá nguồn nước hồ Thủ Lệ và các giải pháp thiết kế để bảo vệ và cải thiện nguồn nước hồ Thủ Lệ

Design of Phuoc Lap reservoir, Ninh Thuan Province

Thiết kế hồ chứa Phước Lập, tỉnh Ninh Thuận

Designing infrastructure for the production area of clean safe vegetables, flowers at Minh Chau commune, Ba Vi district, Hanoi city

Thiết kế cơ sở hạ tầng cho vùng sản xuất rau sạch và hoa, xã Minh Châu, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội

Designing the water supply system for Duong Ha, Gia Lam, Hanoi

Thiết kế hệ thống cấp nước cho Dương Hà, Gia Lâm, Hà Nội

52CNK

Design of Nam Ngam reservoir

Thiết kế hồ chứa nước Nậm Ngam

 Design of Rao Tro reservoir

Thiết kế hồ chứa nước Rào Trổ

 Design of Dakprong reservoir

Thiết kế hồ chứa nước Đăkprong

 Design of Highway from point A to point B

Thiết kế đoạn đường cao tốc từ điểm A đến điểm B         

Design of the water treatment plant for 5 communes: Hong Thai, Van Nhan, Thuy Phu, Nam Phong, Nam Trieu - Phu Xuyen district - Ha Noi

Thiết kế trạm xử lý nước cấp cho cụm 5 xã: Hồng Thái, Văn Nhân, Thụy Phú, Nam Phong, Nam Triều thuộc huyện Phú Xuyên - Hà Nội

(Design of Structure System of Delta Office Building – Hanoi)

Thiết kế kết cấu Công trình Tòa nhà Văn phòng Delta – Hà Nội

.       Design of Cam Linh reservoir

Thiết kế hồ chứa nước Cẩm Lĩnh, Ba vì Hà Nội

    Designing the retaining wall for abutment of Ben Tre bridge, Noi Bai- Lao Cai highway project

Thiết kế tường chắn mố cầu Bến Tre thuộc Dự án cao tốc Nội Bài-Lào Cai 

52NKN

Planning and upgrading Xa Huong irrigation system of Tam Dao district, Vinh Phuc province

Quy hoạch và nâng cấp hệ thống tưới huyện Tam đảo - Vĩnh phúc

Design of Ta Thanh Oai pumping station and drainage channel system, Ha Noi capital, Vietnam

Thiết kế trạm bơm  và hệ thống kênh tiêu Tả Thanh Oai, TP Hà nội

Upgraded planning for La Khe irrigation system belonging to Nhue river basin

Quy hoạch nâng cấp hệ thống tưới La Khê thuộc hệ thống thủy nông sông Nhuệ

Design of Mac Khe reservoir,  Ha Tinh province

Thiết kế hồ Mac khê, tỉnh Hà tĩnh

Design of Phu Dong drainage system in Gia Lam, Ha Noi

Thiết kế hệ thống tiêu Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội

Environmental impact assessment of Bac Nam Ha irrigation and drainage system

Đánh giá tác động môi trường hệ thống tưới tiêu Bắc Nam Hà

53CNK

Design of Nam Ngam reservoir

Thiết kế hồ chứa Nậm Ngam

Design of Tinh Gia reservoir 

Thiết kế hồ chứa nước Tĩnh Gia - Thanh Hóa 

Design of Song Sao reservoir

Thiết kế hồ chứa nước Sông Sào

Design of structural system of A&C office building - Ba Dinh - Ha Noi

Thiết kế kết cấu công trình tòa nhà văn phòng A&C - Ba Đình - Hà Nội

Design the Highway from point A1 to B1

Thiết kế tuyến đường qua 2 điểm A1-B1

Design the Highway from point A2 to B2

Thiết kế tuyến đường qua 2 điểm A2-B2

Pile foundation design for Ngoi Ruot pumping station, Phủ Lý, Hà Nam

Thiết kế móng cọc trạm bơm Ngòi Ruột, Phủ Lý, Hà Nam

Soft soil improvement design for administration building, Thai Binh 2 thermal power plant

Thiết kế xử lý nền móng nhà điều hành dự án nhiệt điện Thái Bình 2

Retaining wall design for slope protection Km93+760-Km93+840, Noi Bai-Lao Cai highway project

Thiết kế tường chắn bảo vệ mái dốc Km93+760-Km93+840 dự án đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai

53NKN

 Upgraded planning Hong Van irrigation system

Qui hoạch nâng hệ thống tưới Hồng Vân

Designing Phung Chau irrigation pumping system

Thiết kế hệ thống bơm tưới Phùng Châu

Rehabilitation of Dong Mo irrigation system

Cải tạo hệ thống tưới Đồng Mỏ

Designing a combined drainage system for Cau Bay river basin.

Thiết kế hệ thống tiêu kết hợp cho lưu vực sông Cầu Bảy

Designing water supply system in Nga Son district, Thanh Hoa province.

Thiết kế hệ thống cấp nước huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Designing Dong My pumping station

Thiết kế trạm bơm Đông Mỹ

Lang river basin irrigation system design, Yen Thuy, Hoa Binh

Thiết kế hệ thống tưới lưu vực sông Lang, Yên Thủy, Hòa Bình

54CNK

Design a highway section from point A to point B in Hoa Binh province

Thiết kế tuyến đường đi qua 2 điểm A - B thuộc tỉnh Hoà Bình

Design a highway section from point C to point D in Hoa Binh province

Thiết kế tuyến đường đi qua 2 điểm C - D thuộc tỉnh Hoà Bình

Design a highway section from point E to point F in Hoa Binh province

Thiết kế tuyến đường đi qua 2 điểm E - F thuộc tỉnh Hoà Bình

Design a highway section from point G to point H in Hoa Binh province

Thiết kế tuyến đường đi qua 2 điểm G - H thuộc tỉnh Hoà Bình

Designing for soft soil treatment Km33+190-Km33+278, Noi Bai-Lao Cai highway project

Thiết kế xử lý nền đất yếu Km33+190-Km33+278, dự án đường cao tốc Nội Bài -Lào Cai;

Pile foundation design for Phu Dong pumping station, Gia Lam, Ha Noi

Thiết kế móng cọc trạm bơm Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội

Design Project of Cam Ranh reservoir

Thiết kế hồ chứa Cam Ranh

Design Project of Ninh Van reservoir

Thiết kế hồ chứa Ninh Vân

Study on the liquefaction possibility of Red river sand subjected to undrained cyclic loading

Nghiên cứu khả năng hóa lỏng của cát sông Hồng chịu tải trọng động trong điều kiện không thoát nước

54NKN

Rehabilitation of irrigation system of Cau Sop pumping station, Hai Duong Province

Nâng cấp hệ thống tưới Trạm bơm Cầu Sộp, tỉnh Hải Dương

Design of a drainage system for the northern Hai  Duong City

Thiết kế hệ thống tiêu cho thành phố bắc Hải Dương

Designing Duyen Ha irrigation system for safe vegetable production

Thiết kế hệ thống tưới Duyên Hà để sản xuất rau an toàn

Design of Water supply system for Long Bien district - Hanoi

Thiết kế hệ thống cấp nước cho huyện Long Biên - Hà Nội